A系列(亚洲)服务器

香港服务器,台湾服务器

(A)韩国服务器E5

E5 CPU * 2,32G内存,1TB SATA硬盘,20MB网络带宽, 1个ip

(A)台湾服务器E3

E3 CPU,8G内存,1TB SATA硬盘,5MB网络带宽。2个ip

(A)日本服务器E3

E3 CPU,16G内存,1TB SATA硬盘,20MB网络带宽, 1个ip

(A)日本服务器E5

E5 CPU,16G内存,1TB SATA硬盘,20MB网络带宽, 1个ip

(A)香港服务器E3

E3-1230 CPU,8G内存,1TB SATA硬盘,5MB网络带宽。
加200元可升级到10M带宽。

(A)香港服务器E5

E5 CPU,16G内存,1TB SATA硬盘,5MB网络带宽。
加200元可升级到10M带宽。